Over Chinese Kruiden Geneeskunde

wetenschap met behoud van traditie

Onderzoek

Evidence Based Medicine [1] is de methodische standaard die op het moment in de Westers medische wetenschap gebruikt wordt. Hierbij probeert men vooral (of in strikte zin: slechts) te werken met behandelmethodes waarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat.  Dat bewijs probeert men te vinden met onderzoek naar de toepassing van therapeutische middelen (klinisch onderzoek), en voor een deel met onderzoek naar het werkingsmechanisme van deze therapeutische middelen.

Klinisch onderzoek berust vooral op Randomised Clinical Trials (RCT's). Hierbij wordt bij voorkeur onderzoek gedaan naar een zo groot mogelijke groep om verschillen tussen individuen uit te middelen. De meetgegevens worden dan met statistische methodes verwerkt. Het onderzoek gaat meestal uit van een stelling. De meetgegevens bepalen hoe groot de waarschijnlijkheid is dat de bewering waar is. Als deze waarschijnlijkheid hoog genoeg is, wordt aangenomen dat de stelling waar is tot het tegendeel bewezen is. De te onderzoeken behandeling wordt meestal vergeleken met een placebo, of een behandeling waar meer ervaring mee is. Daarnaast is het van belang de bijzonderheden van patienten te registreren die van belang zouden kunnen zijn voor de resultaten van de behandeling. De resultaten van verschillende RCT's worden namelijk vaak vergeleken in een meta-analyse. Om daarmee zinvolle uitspraken te doen is het van belang dat de onderzochte groep vergelijkbaar is. We zien dat bijvoorbeeld ook bij het publiceren van behandelresultaten van IVF klinieken. Als de ene kliniek vooral vrouwen onder de 35 behandeld, en een andere vooral vrouwen boven de 35 zullen de statistische resultaten anders zijn, maar geen reden om te veronderstellen dat de laatste IVF kliniek relatief minder succesvol is.

In feite gaat wetenschappelijk onderzoek over het precies afbakenen van het te onderzoeken onderwerp: wat wordt wel gemeten, wat wordt niet gemeten. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de beperkingen van de meetmethodes. Door zowel de aanpak van het onderzoek, als de resultaten en conclusies van het onderzoeken te laten evalueren door collega's (peer reviews) wordt geprobeerd het onderzoek zo goed mogelijk in te richten, en zinvolle conclusies te trekken.

 

De bezwaren van de westerse wetenschap

De discussie tussen voor- en tegenstanders van EBM is zeer uitgebreid. Te uitgebreid om hier in volledigheid te bespreken. Een aantal bezwaren tegen EBM worden genoemd op wikipedia [1]. Daarnaast heeft Ioannidis [2] methodologische bezwaren. Een overzicht van de discussie wordt gegeven in [3]. Over het algemeen is er wel consensus dat EBM niet als zaligmakend moet worden beschouwd, en dat een gekozen behandeling gebaseerd is op zowel EBM als ook klinische ervaring.

 

Een aantal voorbeelden

Toen men in de jaren 70 een verband vermoedde tussen cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziektes ging met statines gebruiken om het cholesterol te verlagen. Statines werden gebruikt om hart- en vaatziektes te verminderen. Men dacht ook bewijs te hebben voor die veronderstellingen. Statines hebben echter de nodige bijwerkingen. Inmiddels is er een sterk vermoeden dat de hart- en vaatziektes niet zozeer optraden door het ontstaan van cholesterol, maar door het in diezelfde periode toegenomen gebruik van suiker. Alhoewel er over de argumenten nog een verwoede discussie loopt hebben 'we' wel 40 jaar statines gebruikt; middelen die ook zeker niet zonder bijwerkingen zijn [4] [5]. Het is een voorbeeld van verkeerd geinterpreteerde onderzoeksresultaten die een de maatschappij een vermogen hebben gekost. Wie het boek Medicijnen leest van Prof. dr. Wolfers [6] vind meerdere van dergelijke voorbeelden.

De bezwaren vanuit de Chinese geneeskunde

Nu Chinese geneeskunde steeds vaker in het Westen toegepast wordt raken Westerse wetenschappers daarin geinteresseerd. Met name in de vraag of Chinese geneeskunde werkt. Daarbij gebruiken ze de methodiek die ook in de westerse wetenschap gebruikt wordt. Naar mening van de SBTCG is dit niet de juiste methode. Naast de kritiek die al bestaat vanuit de westerse wetenschap zouden we daar nog het volgende aan toe willen voegen:

 

Gebrek aan overzicht van interacties

Een mens is een uiterst complex systeem van een groot aantal uiteenlopende processen. Het verloop van deze processen is afhankelijk van factoren in (emoties) en buiten de mens (voeding, klimaat, opvoeding, enzovoorts). De westerse geneeskunde is zich gaan verdiepen in microscopische informatie over het functioneren van een mens. Op die manier wordt het echter moeilijk om de samenhang tussen processen te overzien. Bovendien zijn de processen vaak niet lineair, of verschillen tussen rassen en individuen.

 

Onbekende invloeden

Met statistische methoden kunnen wel uitspraken gedaan worden die uitmiddelen over de groep, maar wat als er een onbekende factor is die van invloed is op een groot deel van de groep?? Dit geldt bijvoorbeeld voor voeding. In feite is dat ook aannemelijk; hoe vaak zien we niet dat verschillende onderzoeken naar hetzelfde middel een ander resultaat geven?? Natuurlijk zijn er meerdere redenen die een dergelijk verschil kunnen veroorzaken (zoals onderzoeks-bias), maar hoe kunnen we onbekende variabelen uitsluiten?
Een voorbeeld

De discussie of acne al dan niet beinvloed wordt door voeding is kent vele meningen. De richtinglijn acneiforme dermatosen van de NVDV [] baseert zich daarvoor op wetenschappelijk onderzoek. In het beschikbare wetenschappelijke onderzoek wordt geen duidelijke relatie tussen voeding en acne aangetoond. Er zijn ook (minder wetenschappelijke) sites die wel spreken van een relatie.Bij het door de NVDV aangehaalde onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt naar het soort acne. De westerse geneeskunde heeft een dergelijke differentiaal diagnose ook niet. De chinese geneeskunde kent een dergelijke differentiaal diagnose wel. Deze is hieronder weergegeven, en de verschillende syndromen zijn vrij gemakkelijk van elkaar te onderscheiden door te kijken naar de plaats, kleur en diepte van voorkomende pustules, maar ook door gerelateerde klachten als: dorst, hardheid ontlasting, droge hoest, menstruele verstoringen, etc.

  1. Hitte accumulatie in de longen
  2. Hitte accumulatie in de maag
  3. Bloedhitte
  4. stagnatie van qi en bloed
  5. bloed en slijmstagnatie

Het zal niet vreemd klinken zijn dat de acne van het type 'Hitte accumulatie in de maag' gevoeliger is voor voeding als de andere. Als we er voor het gemak van uitgaan dat elke vorm even vaak voorkomt en dat voedingsafhankelijkheid alleen bij deze vorm voorkomt, dan komt voedingsafhankelijke acne voor in 20 % van de gevallen. Dat is een zodanig percentage dat een onderzoek naar de relatie tussen acne en voeding waar geen rekening wordt gehouden met een dergelijke indeling het significante verschil wegvalt.

 

In vitro onderzoek

Als de werking van een therapeutisch middel onderzocht wordt is het niet alleen van belang dat we statistisch aantonen dat het middel beter werkt als een placebo of een ander middel. We moeten ook laten zien dat er een biochemisch werkingsmechanisme is dat het effect van dat middel kan verklaren. Veel van die verklaringen zijn gebaseerd op in vitro onderzoek. Vanuit de chinese filosofie vragen wij ons echter af in hoeverre een in vitro situatie representatief is voor een in vivo situatie.

Placebo

 

Graag willen onderzoekers de werking van een middel afzetten tegen een niet-werkzaam middel (een placebo). Op die manier zou te je weten moeten komen wat een middel echt doet, onafhankelijk van het idee dat een middel werkt omdat patienten denken dat het werkt. Ondanks echter dat veel tijd en moeite wordt gestoken om placebo's te ontwerpen die lijken op het geteste middel en werkelijk niets doen blijft het resultaat in placebo groepen vaak 30-40 %.
De chinese geneeskunde kijkt daar op een andere manier naar; een mens is een samenstel van lichaam en geest. Dat daar tussen wederzijdse beinvloeding plaatsvind is niet meer dan logisch. Een niet (fysiologisch) werkend middel kan dus zeker een werking hebben. Aangezien lichaam en geest erg verweven zijn met elkaar is het onmogelijk om deze uit elkaar te houden. Een placebo onderzoek werkt dus vooral vertroebelend.

Conclusies

1. De SBTCG is zeker niet tegen westers medisch onderzoek, maar vind dat duidelijker moet worden wat de voor- en nadelen van diverse onderzoeksmethoden zijn. Dit om te voorkomen dat hoge waarde wordt gehecht aan informatie gebaseerd op onderzoeksmethoden met verborgen gebreken.

2. We protesteren met klem tegen het onderzoeken van chinese therapeutische middelen zonder rekening te houden met de werkwijze van Chinese geneeskunde.

3. Onderzoek naar de effectiviteit van chinese therapeutica kan 4 pijlers hebben:

a. biomarker onderzoek.

b. RCTs volgens westerse methodiek met een aantal prescripties op basis van chinese diagnostiek, afgezet tegen een westers middel.

c. behandelresultaten van specifieke aandoeningen met chinese behandelmethoden onderzocht met westerse methodologie, gemeten aan objectief waarneembare grootheden. Zo mogelijk te vergelijken met onderzoek van westerse behandelresultaten.

d. casus verslagen over behandeling van specifieke problemen en het effect van chinese geneeskunde daarbij is een bron van informatie voor westerse medici die een alternatief zoeken voor een situatie die ze niet opgelost krijgen.

4. Door een onderzoeks opzet te reviewen in groepen met verschillende achtergronden (westers, chinees) kan onderzoek efficienter en goedkoper worden. Van belang daarbij is respect voor elkaars visie.

5. Analoog aan 4. kan een gecombineerde behandeling efficienter worden.

 

Opmerking: We zien Chinese geneeskunde niet als een tovermethode. We verwachten (afhankelijk van de aandoening) gemiddeld genomen min of meer dezelfde resultaten te halen als westerse geneeskunde. Chinese geneeskunde is echter goedkoper en heeft minder bijwerkingen.

Referenties

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

[2] Why Most Published Research Findings Are False, John P. A. Ioannidis,

[3] The Evidence For and Against Evidence-Based Practice, Mullen, Streiner

[4] The Great Cholesterol Lie, D. Lundell

[5] The truth about Statins, Roberts

[6] Medicijnen, Wolffers

[7] Richtlijn Acneïforme dermatosen, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)

© Ontwerp en realisatie Fly Webservices | Beheerder.